Privacyverklaring

 

Rijschool Midden-Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Rijschool Midden-Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:


• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

 

• Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;


• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;


• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

 


Rijschool Midden-Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent
deze, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


Rijschool Midden-Groningen
T: 06-12825007
E: info@rijschoolmiddengroningen.nl

 


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?


• Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Midden-Groningen verwerkt ten behoeve van
de volgende doeleinden:


• Het aangaan van overeenkomsten


• Gebruik van beeldmateriaal op social media en andere communicatie kanalen


• Het aanvragen van tussentijdse toetsen en/of examens

 

 

Verstrekking aan derden

CBR (examenbureau)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen < 16 jaar), indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk
vertegenwoordiger.

 

Gebruik van cookies
Om een optimaal gebruik van de websites te kunnen verkrijgen, maken we, waar nodig, gebruik van
cookies.


Social media
Rijschool Midden-Groningen heeft een eigen facebookpagina waarmee u onze berichten als pagina’s
kunt promoten op social media. Denk hierbij aan “liken” op Facebook of het waarderen van uw
ervaring bij Rijschool Midden-Groningen. Tevens plaatst rijschool Midden-Groningen haar geslaagde
kandidaten op de tijdlijn van social media. Voordat er een bericht geplaatst wordt zal dit vooraf eerst
met u besproken worden of u hiermee akkoord bent.


Bewaartermijn
Rijschool Midden-Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te weten:


• Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens
• ICT aanpassingen om datalekken te voorkomen
• Beperkte verwerking van NAW gegevens ingaande per 25-05-2018


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke in ons bezit zijn.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan),
door ons of door een van onze verwerkers (indien van toepassing). Ook heeft u het recht de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien
gewenst. Wij kunnen u natuurlijk vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoek.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van rijschool Midden-Groningen, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord